Kontakt

Nasz Facebook

Facebook Hospicjum

Z życia hospicjum

Perfect Facebook Like Box Sidebar

Hospicjum dla dzieci i dorosłych
Ogłoszenie o przetargu. PDF Drukuj Email

Police 26.08.2015r.

 

Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów

ul. Grunwaldzka 13, 72-010 Police, tel. +48 913122989, faks +48 91312989,

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO I GOSPODARCZEGO NA HOSPICJUM STACJONARNE „KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW” WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ TYCH BUDYNKÓW ORAZ BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ – ETAP I

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.hospicjum-police.pl.

2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane I etapu zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego i gospodarczego na hospicjum stacjonarne „Królowej Apostołów” wraz z przebudową i rozbudową tych budynków oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej, obejmujące m.in.: wykonanie wykopów i fundamentów części dobudowanej, podbicie ław fundamentowych istniejącego budynku na styku z projektowaną dobudową, wykonanie ścian fundamentowych, ścian piwnic i szybu dźwigu w poziomie piwnic, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ław, ścian fundamentowych i piwnic, wykonanie stropów żelbetowych nad piwnicami, wymurowanie ścian parteru części garażowej, wykonanie stropu nad częścią garażową, wylanie biegu schodów żelbetowych.

3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

4. Wymagany termin wykonania zamówienia – 60 dni od dnia przekazania placu budowy.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań dotyczących, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,

- posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający wymaga w tym zakresie od wykonawcy spełnienia następującego warunku szczegółowego tj. wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem budowę lub przebudowę budynku użyteczności publicznej (w rozumieniu §3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 60 z późniejszymi zmianami) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 200 m2,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający wymaga w tym zakresie od wykonawcy spełnienia następującego warunku szczegółowego tj. wykonawca wykaże, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiada wymagane uprawnienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający wymaga w tym zakresie od wykonawcy spełnienie następującego warunku szczegółowego tj. wykonawca powinien posiadać środki finansowe na realizację zamówienia lub zdolność kredytową w wysokości minimum 350 000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków winien spełniać, co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, a w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów dodatkową informację, co do formy ich przekazywania.

6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

6.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, wykonawca wraz z ofertą składa:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (oryginał),

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacji o robotach niewykonanych lub wykonanych nienależycie dotyczy, co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej swoim zakresem budowę lub przebudowę budynku użyteczności publicznej (w rozumieniu §3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 60 z późniejszymi zmianami) o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 200 m2,

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy złożyć następujący dokumenty, z zachowaniem sposobu reprezentacji:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.3. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

6.4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie poprzez sprawdzenie kompletności, poprawności oraz aktualności złożonych oświadczeń i dokumentów – metoda spełnia/nie spełnia.

7. Ze względu, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp, Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

8. Kryteria oceny ofert i znaczenie wagowe:

- cena ofertowa – 90%

- okres gwarancji i rękojmi – 10%.

9. Oferty należy składać w siedzibie Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów w Policach, 72-010 Police, ul. Grunwaldzka 13 do dnia 09.09.2015 r. do godz. 1130.

10. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

11. Nie zamierza się zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

12. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

13. Zamawiający, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewiduje udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

14. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.08.2015 r.

 

 

Szczegółowe warunki przetargu są w zakładce Stowarzyszenie / przetargi  >>>TUTAJ <<<

 

 

 
Przyłącz się do budowy Hospicjum PDF Drukuj Email

Wspomóż nas - Liczymy na każde otwarte serce.

Skorzystaj z bezpłatnego programu do wypełniania PIT-u.

W programie można bezpośrednio wybrać naszą organizację.

KRS 0000161200

Partnerami w pozyskaniu 1 % są:

 

 

 

 
Festyn Hospicyjny- Powiatowy Dzień Promocji i Ochrony Zdrowia PDF Drukuj Email

 

Tradycyjnie w czerwcu Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów zaprosiło mieszkańców powiatu polickiego na festyn hospicyjny. 20 czerwca tego roku odbyło się już dziewiąte spotkanie promujące idee wolontariatu i opieki hospicyjnej. Po raz pierwszy współorganizatorem festynu był Powiat Policki przy wsparciu Gminy Police.Młodzież Gimnazjum nr 3 w Policach i klasy medycznej Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży wspierała organizację festynu.

Imprezę brawurowo poprowadził pan Piotr Szkocki, który zaangażował się w pomoc wolontaryjnie.

Tematem przewodnim blisko pięciogodzinnego festynu był Powiatowy Dzień Promocji i Ochrony Zdrowia.

Wokół estrady i widowni, oprócz tradycyjnych punktów, powstało Miasteczko Zdrowia w którym policzanie mogli skorzystać z porad specjalistów.

Więcej…
 
Festyn PDF Drukuj Email

 
Zaproszenie na ognisko PDF Drukuj Email

Ogłoszenie brzmiało Hospicjum Królowej Apostołów zaprasza mieszkańców Tanowa na ognisko 9 czerwca 2015 roku o godzinie 17 przy ulicy Szczecińskiej12 w Tanowie. W czasie ogniska przedstawimy idee i plany hospicjum stacjonarnego w Tanowie.

Przygotowano kiełbaski, przygotowano wiktuały i w oznaczonym terminie o godzinie 17 rozpalono ognisko. Wokół ogniska rozstawiono krzesła i makiety z planami hospicjum.

Pogoda dopisała. Organizatorzy spodziewali się większej liczby zainteresowanych Tanowian, przybyło niewiele osób. Prezes opowiadała o planach realizacji przedsięwzięcia i o roli jaką dla społeczności tanowskiej będzie pełniło Hospicjum.


Dotyczyło to meritum hospicyjnej działalności jak i rąk potrzebnych do pracy, w działającym w niedalekiej przyszłości hospicjum. Pytań było wiele, bardzo kompetentnie rozmawiał pan Sołtys Tanowa wraz z żoną. Najwięcej pytań dotyczyło wycinki drzew pod przyszły plac budowy. Oprócz widocznego ściętego już drzewostanu informacja dotyczyła kolejnych wycięć, oraz przyszłego zagospodarowania całej działki, która w części będzie mogła służyć Tanowianom do rekreacji i odpoczynku. Około godziny 19 wszystkie tematy zostały wyczerpane.

Więcej…
 
Powstanie Powiatowa Rada Pożytku Publicznego w Policach. PDF Drukuj Email

 

Police, 01 czerwca 2015 r.

Informujemy, że 09 czerwca 2015 r. (wtorek) o godz. 16,30 w pierwszym terminie, o godz.16,45 w drugim terminie w Policach Sali konferencyjnej w obiekcie Hali sportowej Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach ul. Siedlecka 6a (I piętro) odbędzie się zebranie wyborcze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych  do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach.

Podczas zebrania wybrana zostanie dziesięcioosobowa reprezentacja organizacji, rekomendowana do udziału w pracach Powiatowej Komisji Organizacji Pozarządowych z następujących obszarów działania:

1) Działalność charytatywna, wolontariat

2) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, rencistów i emerytów

3) Edukacja, oświata i wychowanie

4) Ekologia, ochrona zwierząt, środowiska i przyrody, ochrona dziedzictwa przyrodniczego

5) Kultura fizyczna, sport i turystyka

6) Kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego i tradycji

7) Młodzieżowe kluby sportowe

8) Promocja i ochrona zdrowia, profilaktyka, ratownictwo i ochrona ludności

9) Wspólnoty i społeczności lokalne, demokracja lokalna, integracja

10) Inna działalność nie ujęta w pkt. 1 do 9.

 

Więcej…
 
Hospicjum Królowej Apostołów w audycji Radio Szczecin Na Wieczór PDF Drukuj Email

Coraz mniej osób zgłasza się do wolontariatu hospicyjnego. O tym rozmawiali goście audycji .

>http://radioszczecin.pl/276,2296,brakuje-wolontariuszy-w-szczecinskich-hospicjach<

 
Uczniowie z Trzebiatowa kwestowali dla naszego hospicjum. PDF Drukuj Email

 

Młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniew Herberta w Trzebiatowie zaangażowała się w" Pola Nadziei" na rzecz Hospicjum Królowej Apostołów w Policach.

Uczniowie opowiedzieli o swoim wolontariacie w audycji " POŻYTECZNI " , a wysłuchała ich red. Małgorzata Furga

 

Poniżej link do audycji. Po wejściu na link , proszę wejść w zakładkę Podcasty i wyszukać audycję z 19.04.2014r.

>http://radioszczecin.pl/210,1255,19042015-stowarzyszenie-hospicjum-krolowej-apost<

 
Pola Nadzieji, Wiosna 2015 PDF Drukuj Email


Pola nadziei –ogólnopolska akcja, po raz kolejny w Policach i w Szczecinie organizowana przez Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Policach.

Symbolem akcji jest żonkil. Kwiat, który jest międzynarodowym znakiem jedności i solidarności ludzi zdrowych z chorymi.

Celem akcji jest rozpowszechnianie idei opieki paliatywnej, edukacja i uwrażliwienie społeczeństwa na los terminalnie chorego człowieka, a także pozyskiwanie funduszy na utrzymanie hospicjów.


Działania przebiegają w dwóch etapach: jesienią wolontariusze sadzą cebulki żonkili a wiosną, kiedy żonkile rozkwitają i tworzą żółte pola nadziei, organizowane są imprezy okolicznościowe połączone z kwestami na rzecz hospicjów.


Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów zorganizowało kwestę połączoną ze sprzedażą kwiatów żonkila w Galerii Kaskada w Szczecinie. Wolontariusze ze szkół powiatu polickiego, ubrani w żółte hospicyjne koszulki kwestowali na rzecz hospicjum.

30 marca Gimnazjum nr.3 w Policach

31 marca Zespół Szkół w Trzebieży, Gimnazjum nr.2 w Policach oraz Ośrodek wychowawczy w Trzebieży.

1 kwietnia Gimnazjum z Przecławia.

Równocześnie wolontariusze z Gimnazjum nr.1 w Policach i Szkoły Podstawowej w Będargowie zorganizowali kwesty we własnych placówkach.

W Tatyni zbiórkę publiczną wsparli uczestnicy Świetlicy Środowiskowej, przeprowadzając kwestę wśród swoich mieszkańców.Finał akcji „ Pola Nadziei” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta z Trzebiatowa.

 

 


Telegram z Trzebiatowa nad Regą!

„Zasadzone jesienią żonkile młodzież ścięliśmy, udając się z nimi na ulice Trzebiatowa, do Urzędu Miejskiego i do sklepu Intermarche. Kwestowaliśmy na rzecz Hospicjum Domowego w Policach. Pukaliśmy do dobrych serc trzebiatowian i nie zawiedliśmy się, otrzymując hojne wsparcie. Z serca dziękujemy wszystkim ofiarodawcom!” 


 

 

 
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA MŁODZIDŻY 25.03.2015r PDF Drukuj Email

 

Na zaproszenie naszej rodzimej Parafii pw. Kazimierza Królewicza w Policach i Księdza Jacka Czekańskiego, współpracującego z hospicjum, przedstawiciele Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów wzięli udział w rekolekcjach dla młodzieży w Kościele. Uczestnikami rekolekcji byli gimnazjaliści i licealiści z Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo.

Ksiądz Jarosław Grybko, prowadzący lekcje religii w tychże szkołach , poprosił, aby nasi wolontariusze wsparli swoje wypowiedzi przykładami z codziennego kontaktu z chorymi.

Tematyka rekolekcji dotyczyła cierpienia, które jest codziennością ludzi nieuleczalnie chorych i ich bliskich. Temat cierpienia jest szczególnie ważny w okresie Wielkiego Postu . Na co dzień temat cierpienia, choroby i śmierci rzadko jest podejmowany, a to jest przecież bardzo ważny element życia.

Więcej…
 
Pola Nadzieji 2015 wiosna PDF Drukuj Email

Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów rusza z kolejną edycją ogólnopolskiej akcji Pola Nadzieji.

Zaproszenie do wspomożenia akcji w audycji "Pożyteczni" w Radiu Szczecin.

Poniżej link do audycji.

>http://radioszczecin.pl/index.php?idp=210&idx=1224j<

 
REKOLEKCJE, 10 marca 2015 ROKU. PDF Drukuj Email

 

 

Na zaproszenie parafii rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża w Szczecinie przedstawiciele Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Policach wzięli udział w rekolekcjach. Uczestnikami byli uczniowie Gimnazjum nr 1 i Liceum nr 7 w Szczecinie.

Więcej…
 
Lions Club Police kolejny raz pomaga naszemu Hospicjum PDF Drukuj Email

14.02.2015 LIONS CLUB POLICE ZAPRASZA DO HOTELU DOBOSZ
NA WALENTYNKOWĄ BIESIADĘ PIWNĄ
"ZAKOCHANI W DOBROCZYNNOŚCI"
Wpłata darowizny w kwocie 125 zł/os zapewni; świetną zabawę do białego rana, pyszne jedzenie, pamiątkowy kufel dla każdego, piwo bez ograniczeń i najważniejsze !
WSPARCIE HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW W POLICACH

 
Hospicjum w audycji "Pożyteczni" PDF Drukuj Email

Zapraszamy do wysłuchania audycji Małgorzaty Furgi  ''Pożyteczni" ,w której członkowie Stowarzyszenia Hospicjum Apostołów opowiadają o swojej pracy w domach podopiecznych i planach budowy hospicjum stacjonarnego w Tanowie.

W audycji można również usłyszeć o wsparciu naszych działań przez Lions Club Police.

Poniżej link do audycji. Po wejściu na link , proszę wejść w zakładkę Podcasty i wyszukać audycję z 1.02.2014r.

>http://radioszczecin.pl/210,1139,1022015-lions-club-police-stowarzyszenie-hospicj<

 
Kolędowanie dla Hospicjum PDF Drukuj Email

 

 

W święto Trzech Króli 2015 roku, chór szkolny gimnazjum w Policach dał niezwykły koncert. Z chóru kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Policach o godzinie 12.00 zabrzmiały kolędy polskie w wykonaniu chóru żeńskiego Gimnazjum nr 2 pod kierunkiem pani Renaty Zarzyckiej. Jak przystało na świątynię, śpiew kolęd wypełniał liturgię mszy św. W wypełnionym po brzegi gotyckim wnętrzu, niosły się pięknie i wzruszająco uszlachetniając modlitwę wiernych.

Niecodziennym dodatkiem była, tuż po rozśpiewanej mszy zbiórka do puszek dziewcząt, chórzystek, przeznaczona w całości na cele Hospicjum Królowej Apostołów w Policach.

Po pięknym koncercie w kruchcie kościoła wierni chętnie składali datki do puszek  a dziewczęta, tuż po wyjściu wiernych same przeliczyły pieniądze z puszek. Zebrały 625,50 zł .


 

 
Wieczór wigilijny w Hospicjum PDF Drukuj Email

 

„Cicha noc, święta noc” słowa tej kolędy rozbrzmiewają rokrocznie w grudniową noc i jak co roku, członkowie stowarzyszenia, wolontariusze, współpracownicy wraz z duszpasterzem zbierają się by w serdecznej, pełnej miłości i nadziei atmosferze spędzić ze sobą ten wyjątkowy czas. Duszpasterz, ksiądz Jacek zaczął tradycyjnie od modlitwy, życzenia dla wszystkich współpracowników złożyła pani Prezes Aleksandra i jak co roku wszyscy przełamali się opłatkiem, składając sobie wzajemnie życzenia i to najzwyklejsze spotkanie zamieniło się w niezwykły wieczór wigilijny stowarzyszenia.

Na stole stoją, jak zawsze, przyrządzone przez każdą z pań potrawy, sałatki, śledzie, ciasta a mały pokój stowarzyszenia z rozświetloną choinką staje się wyjątkowy, niecodzienny i świąteczny. Nikt nie spogląda na zegarek, nie śpieszy się, opowiada żarty, zwierza się i rozmawia, wszyscy ze wszystkimi i każdy z osobna. Tak jest co roku i oby było zawsze.

Wigilia 19 grudnia 2014 roku.

 

Więcej…
 
Religia na fali PDF Drukuj Email

 

 

Zapraszamy do wysłuchania Audycji Katolickiej, której głównym tematem jest wolontariat hospicyjny.  Gośćmi są m.in. szczecińscy klerycy, ale telefonicznie także założyciel szczecińskiego hospicjum św. Jana Ewangelisty, obecnie posługujący w Radomiu pallotyn ks. Marek Kujawski  oraz prezes Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów w Policach Aleksandra Mazur-Woroniecka.

Link do audycji poniżej.

>http://radioszczecin.pl/129,13004,7-12-2014-religia-na-fali<

 

  
Takie jest moje marzenie PDF Drukuj Email

 

 

Miło nam iż możemy  poinformować, że reportaż Małgorzaty Furgi zatytułowany "Takie jest moje marzenie" o pracy naszego hospicjum, zajął drugie miejsce w kategorii Radio, w konkursie Tak! Pomagam organizowanym przez firmę Provident.

Zapraszamy do wysłuchania reportażu, link poniżej.

http://radioszczecin.pl/276,502,takie-jest-moje-marzenie

 
Wypominki 2014 PDF Drukuj Email

„Śmierć jest nadzieją przebudzenia się do jasności nowego poranka”

–cytatem z wiersza księdza Jana Twardowskiego rozpoczęła swoje wystąpienie psycholog Tamara Wacholc. Okazją było coroczne spotkanie rodzin osieroconych, których najbliżsi byli do ostatnich swoich dni pod opieką Hospicjum Królowej Apostołów w Policach

Data nie była przypadkowa,,9 listopada 2014, niedziela po uroczystościach Wszystkich Świętych i Dniu Zadusznym.

Już od kilku lat spotkanie wszystkich rodzin pogrążonych w żałobie, z lekarzami ,pielęgniarkami, członkami i wolontariuszami Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów w Policach zaczyna się Mszą św.o godzinie 9.30 w kościele parafialnym pod wezwaniem Kazimierza Królewicza w Policach.


Mszę celebrował duszpasterz hospicyjny ks. Jacek Czekański. Podczas mszy tradycyjnie wypominane są imiona i nazwiska osób, które odeszły do lepszego świata. W tym roku 52 osoby.

Więcej…
 
Pola Nadzieji 2014 Jesień PDF Drukuj Email

Trzeci rok z rzędu Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Policach uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Pola Nadziei. Partnerami są uczniowie powiatu polickiego, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych.

Cieszy to, że szkoły same zgłaszają akces do uczestnictwa w akcji i wspólnego partnerstwa w przedsięwzięciu.

W tym roku dołączyły: Gimnazjum nr.1 w Policach , Szkoła Podstawowa w Będargowie i Zespół Szkół w Trzebieży. Ponadto młodzież z Tatyni organizująca się przy świetlicy środowiskowej zagospodarowała rabaty i zasadziła cebulki żonkili.

 


Powtórnie sadziliśmy cebulki z młodzieżą z Gimnazjum nr 2 w Policach i z gimnazjum w Przecławiu.


Do partnerstwa w akcji Polach Nadziei dołączyli również nauczyciele i uczniowie ZSP im. Zbigniewa Herberta z dalekiego Trzebiatowa . Przy okazji sadzenia rabat żonkilowych, zostały przeprowadzone prelekcje połączone pokazem multimedialnym na temat wolontariatu w hospicjum.


W tym roku zasadziliśmy rekordową ilość cebulek żonkili, aż 3 500 szt.

Więcej…
 
Wspomnienia z Konferencji. PDF Drukuj Email

 


W dniach 26.09-28.09 2014 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, odbyła się w Radomiu VII Ogólnopolska Konferencja Wolontariatu Hospicyjnego.

Tegoroczna konferencja odbywała się pod hasłem: „ Wiara a jakość posługi”.

Do Radomia przybyło wielu przedstawicieli ruchu hospicyjnego i wolontariuszy z całej Polski.Wśród uczestników była też grupa z Polic, czyli 5 osób – przedstawicieli Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów. Jechaliśmy tam chętnie, gdyż Gospodarz Konferencji, oraz założyciel i dyrektor radomskiego hospicjum Ksiądz Marek Kujawski zakładał przed 10-ciu laty hospicjum w Szczecinie i był inicjatorem hospicjum polickiego . Przez te wszystkie lata jesteśmy w przyjaźni i wspieramy się wzajemnie.

Do pokonania mieliśmy długa drogę, więc na miejsce dotarliśmy ok. 20. Na szczęście udało nam się uczestniczyć we mszy świętej inaugurującej konferencję.

Słowa wypowiedziane przez ordynariusza radomskiego ks. bp dr H. Tomasika na długo zostaną mi w pamięci, a zwłaszcza pytanie:

„Kim jest dla ciebie Chrystus?”

I najpiękniejsza odpowiedź, która oddaje całą Jego Miłość:

„Chrystus dla mnie Jest ”

Z tym przesłaniem o wiele łatwiej żyć, o wiele łatwiej zmagać się z bólem tego świata, o wiele łatwiej iść z pomocną dłonią do cierpiącego człowieka…..

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia123następnaostatnia»

Strona 1 z 3